کوشا مهر آویژه
Call Us:021-44230427

برخی از پروژه ها

اجرا شده توسط کوشا مهر آویژه

بزرگراه شهید خرازی

اجرای عملیات عمرانی پروژه فیبر نوری و دوربین نظارت تصویری بزرگراه شهید خرازی در منطقه 22 شهرداری تهران مربوط به شرکت کنترل ترافیک تهران

بزرگراه شهید صیاد شیرازی

اجرای عملیات عمرانی پروژه فیبر نوری و دوربین نظارت تصویری بزرگراه شهید صیاد شیرازی در منطقه 7 شهرداری تهران مربوط به شرکت کنترل ترافیک تهران

خیابان شهید بهشتی

اجرای عملیات عمرانی پروژه فیبر نوری و دوربین نظارت تصویری خیابان شهید بهشتی در مناطق 6 و7 شهرداری تهران مربوط به شرکت کنترل ترافیک تهران

سطح شهر تهران

اجرای عملیات عمرانی گسترش شبکه فیبر نوری در سطح شهر تهران

بزرگراه و تونل حکیم

اجرای عملیات عمرانی پروژه فیبر نوری و دوربین نظارت تصویری بزرگراه شهید صیاد شیرازی در منطقه 7 شهرداری تهران مربوط به شرکت کنترل ترافیک تهران

سطح شهر تهران

اجرای عملیات عمرانی دوربین های تردد شمار در سطح شهر تهران